Memòria de transparència i RSC

Sector: Industrial.

 

Repte: Tangilitzar processos i resultats vigents.

 

Resultats: Memoria GRI nivel C per stakeholders.

 

Recomanacions: Prendre consciència dels actius de responsabilitat
social que tenim a les organitzacions.